بوستر پمپ آب خانگی

امروزه با گسترش ساختمان ها و ازدحام جمعیت و عدم تطابق آن با ظرفیت لوله های آبرسانی نیاز به پمپ آب خانگی و پمپ آب آپارتمانی امری بدیهی است. انتخاب پمپ آب یا بوستر پمپ آبرسانی با توجه به میزان مصرف آب ، متراژ آپارتمان و تعداد طبقات انجام می گردد.

پمپ آب خانگی دارای متعلقاتی نیز می باشد . این متعلقات شامل پمپ آب ، ست کنترل ، مخزن تحت فشار و در بوستر پمپ شامل شاسی ، ضربه گیر ، تابلو فرمان ، پمپ های آب و ... می باشد.

در پمپ آب خانگی و بستن ستکنترل یا مخزن تحت فشار این نکته را در نظر داشته باشید که هزینه ست کنترل پایین تر ، فضای اشغال شده کمتر ولی با هر باز و بسته کردن شیر آب پمپ خاموش و روشن می شود و اصطحلاک پمپ بیشتر است .

استفاده از مخزن دیافراگمی باعث اصطحلاک کمتر پمپ آب خانگی شده و دلیل آن ذخیره آب درون مخزن و ایجاد فشار کاذب توسط مخزن در مدار می باشد.

بوستر پمپ در دو مدل ارائه می گردد:

بوستر پمپ دور ثابت

بوستر پمپ دور متغیر

اجزای بوستر پمپ آب:

- الکتروپمپ ها

در بوستر پمپ معمولاً بیشتر از یک پمپ آب وجود دارد و این پمپ ها با یکدیگر به صورت موازی کوپل شده و ورودی و خروجی شان به کولکتور مشترک وصل می گردد. این پمپ ها در بوستر پمپ بایستی دارای فشار مساوی باشند تا اثر یکدیگر را از بین نبرند. انتخاب پمپ ها در بوستر پمپ آب خانگی به گونه ای انتخاب می گردد که منحنی عملکرد پمپ آب خانگی دارای کمترین شیب باشد. بوستر پمپ آب خانگی به گونه ای است که دارای پمپ اصلی و پمپ رزرو می باشد و پمپ رزرو در زمان کمبود وارد مدار می گردد.

- کلکتور مکش

در بوستر پمپ کلکتور مکش شامل اتصالاتی چون صافی ، لرزه گیر ، فلنج ، مهره ماسوره ، شیر قطع و وصل و لوله می باشد و به مکش پمپ ها وصل می گردد.

- کلکتور رانش

اتصالات و لوله هایی که در قسمت رانش پمپ ها وصل می گردد و بایستی تحمل فشار قسمت رانش در بوستر پمپ آب خانگی را داشته باشد.

- شیر یکطرفه

در بوستر پمپ آبرسانی شیر یکطرفه وظیفه دارد از برگشت آب در مدار و جایگزینی هوا در سیستم جلوگیری کند.

- لرزه گیر

در بوستر پمپ آب جهت جلوگیری از ارتعاش ضربه ها به پمپ ها و مدار از لرزه گیر استفاده می گردد.

- تابلو فرمان برق

جزء اجزاء مهم بوستر پمپ می باشد و تابلو در بوستر پمپ دور متغیر و بوستر پمپ دور ثابت از لحاظ کارکرد و فرمان متفاوت است.

- صافی

در بوستر پمپ صافی باعث جلوگیری از ورود ذرات و ناخالصی ها به داخل شبکه و پمپ ها می شود.

- شیر قطع و وصل

شیر قطع و وصل در بوستر پمپ آب خانگی در زمانی که یکی از پمپ ها برای تعمیرات یا هر عللی از مدار خارج می گردد، استفاده می گردد.

- مخزن دیافراگمی

مخزن دیافراگمی از اجزاء اصلی در بوستر پمپ دور ثابت می باشد و کمک به فشار خط و کمتر شدن اصطحلاک پمپ آب خانگی می کند.

- پرشرسوئیچ

که کار آن فرمان دادن به پمپ ها در فشار مورد نیاز می باشد و کار آن تعیین فشار مجاز کاری بوستر پمپ برای واحد فرمان است.

- مانومتر

در بوستر پمپ مانومتر فشار سیستم را نشان می دهد.

- شاسی

تمام قطعات بوستر پمپ بر روی شاسی کوپل می گردد.