• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. فیلتر دیسکی آبیاری - فیلتر دیسکی ایری لاین ، IRRILINE DISCS FILTER

    0 تومان   0 تومان

    فیلتر دیسکی ایری لاین با استفاده از صفحه های مدور شیاردار سطح تماس بیشتری با آب ایجاد کرده و با دقت بیشتری تحت مش مشخص شده آب را تصفیه می کند